کدینگ در حسابداری چیست

کدینگ در حسابداری چیست ، حسابداران برای ثبت رویدادهای مالی، آنها را به صورت یک درخت، دسته بندی می نمایند.