معاملات ارزی
معاملات ارزی

معاملات ارزی ، معامله ارزی معامله ای است که به ارز انجام می شود یا مستلزم تسویه به ارز است.

نمونه هایی از معاملات ارزی به شرح زیر است:
_ خرید و فروش کالا ها و خدماتی که قرار است بهای آن ها به ارز پرداخت یا دریافت شود.
_ استقراض یا اعطای تسهیلاتی که قراراست تسویه آن ها به ارز صورت گیرد.
_ معاملات ناشی از قراردادهای ارزی اجرا نشده که یک طرف آن واحد تجاری باشد.
_ معاملات مربوط به تحصیل یا فروش دارایی ها و تقبل یا تسویه بدهی ها به ارز
_ معامله ارزی در زمان شناخت اولیه باید براساس نرخ تسعیر در تاریخ انجام معامله به ریال ثبت شود.
منظور از نرخ تسعیر در تاریخ معامله ( اعم از نرخ های برابری رسمی یا قراردادی و غیره) نرخ ارز در لحظه انجام معامله است.

 

تسعیر اقلام ارزی در تاریخ ترازنامه


اقلام پولی ارزی باید با استفاده از نرخ تسعیر در تاریخ ترازنامه تسعیر شود.
اقلام غیر پولی که به بهای تمام شده تاریخی برحسب ارز ثبت شده است باید با استفاده ااز نرخ تسعیر در تاریخ انجام معامله تسعیر شود.
اقلام غیر پولی که به ارزش منصفانه برحسب ارز ثبت شده است باید با استفاده از نرخ تسعیر در تاریخ تعیین ارزش منصفانه تسعیر شود.

 

شناخت تفاوت تسعیر


بندهای 16 تا 23 این استاندارد، نحوه حسابداری تفاوت های تسعیر معاملات ارزی را بیان می کند. نحوه عمل مندرج در بندهای مذکور در مورد تفاوت های ناشی از کاهش رسمی شدید یا افت قابل ملاحظه در ارزش ریال به عنوان نحوه عمل اصلی نیز کاربرد دارد. لیکن در مواردی که در قبال کاهش یا افت یاد شده، حفاظی وجود ندارد و کاهش یا افت مزبور بدهی هایی را تحت تاثیر قرار دهد که اخیرا به دلیل تحصیل دارایی های ارزی در حساب ها ایجاد شده است و واحد تجاری قادر به تسویه آن ها نیست، علاوه برنحوه عمل اصلی، نحوه عمل مجاز جایگزین مندرج در بند 25 را نیز می توان به کار گرفت.

 

نتیجه گیری:


به طور کلی، معاملات ارزی ، معامله ارزی معامله ای است که به ارز انجام می شود یا مستلزم تسویه به ارز است. بندهای 16 تا 23 این استاندارد، نحوه حسابداری تفاوت های تسعیر معاملات ارزی را بیان می کند.