هدف از اجرای روش های توافقی
هدف از اجرای روش های توافقی

هدف از اجرای روش های توافقی ، گزارش یافته های عینی ناشی از اجرای روش های مشخص با ماهیت حسابرسی است که مورد توافق حسابرس، واحد مورد رسیدگی و یا هر شخص ثالث ذیربطی قرار گرفته است.

نظر به این که حسابرس تنها به گزارش یافته های عینی ناشی از اجرای روش های توافقی اکتفا می کند، بنابراین هیچ اطمینانی نیز اظهار نمی شود؛ بلکه، استفاده کنندگان از گزارش، رسیدگی ها و یافته های گزارش شده توسط حسابرس را راسا ارزیابی و بر مبنای آن، نتیجه گیری می کنند. گزارش یافته های عینی منحصرا به اشخاصی داده می شود که در مورد اجرای روش های مزبور توافق کرده اند؛ زیرا،اشخاص دیگر ممکن است به دلیل عدم آگاهی از دلایل انتخاب روش های توافقی، نتایج نادرستی از آن گزارش بگیرند.

 

اصول کلی حاکم برای اجرای روش های توافقی


حسابرس در اجرای روش های توافقی باید آیین رفتار حرفه ای را رعایت کند. اصول آیین رفتار حرفه ای حاکم بر مسؤلیت های حرفه ای حسابرس به شرح زیر است :
_ استقلال
_ درستکاری
_ بی طرفی
_ صلاحیت و مراقبت حرفه ای
_ رازداری
_ رفتار حرفه ای
_ اصول و ضوابط حرفه ای مربوط
حسابرس باید روش های توافقی را براساس این استاندارد و شرایط مندرج در قرارداد مربوط اجرا کند.

 

نکات اساسی قرارداد


حسابرس باید اطمینان یابد که واحد مورد رسیدگی و همچنین، هرشخص ثالث ذیربطی که گزارش یافته های عینی را دریافت می کند، شناخت روشنی از روش های توافقی و شرایط قرارداد دارد. نکاتی که باید مورد توافق قرار گیرد به شرح زیر است: نوع و ماهیت کار، شامل تصریح این واقعیت که اجرای روش های توافقی، حسابرسی یا بررسی اجمالی محسوب نمی شود و بنابراین، هیچ اطمینانی نیز اظهار نخواهد شد. هدف مشخص شده برای انجام کار، مشخص کردن هرگونه اطلاعات مالی که روش های توافقی درباره آن اجرا خواهد شد.

 

نتیجه گیری:


به طور کلی، هدف از اجرای روش های توافقی ، گزارش یافته های عینی ناشی از اجرای روش های مشخص با ماهیت حسابرسی است که مورد توافق حسابرس، واحد مورد رسیدگی و یا هر شخص ثالث ذیربطی قرار گرفته است.