هدف از تنظیم اطلاعات مالی
هدف از تنظیم اطلاعات مالی

هدف از تنظیم اطلاعات مالی ، به کار گیری دانش و تخصص حسابرسان در زمینه حسابداری برای گردآوردی، ظبقه بندی و تلخیص اطلاعات مزبوراست. در این نوع کار، حسابرس به طور معمول اطلاعات تفضیلی را در قالب صورت هایی خلاصه و قابل فهم تجمیع می کند، بدون آن که الزامی به آزمون درستی مندرجات صورت های مزبور داشته باشد.

اگر چه روش های مورد استفاده در تنظیم اطلاعات مالی به گونه ای طراحی نشده است که امکان اظهار هرگونه اطمینانی را نسبت به اطلاعات مالی، برای حسابرس فراهم کند، اما به دلیل انجام کار با دقت و مهارت حرفه ای، استفاده کنندگان اطلاعات مالی از مشارکت حسابرسان در تنظیم صورت های مزبور بهره مند می شوند. قرار داد تنظیم اطلاعات مالی شامل تنظیم یا بخشی از صورتهای مالی است، اما می تواند گردآوری، طبقه بندی و تلخیص سایر اطلاعات مالی را نیز شامل شود.

اصول کلی حاکم بر تنظیم اطلاعات مالی


حسابرس باید آیین رفتار حرفه ای را رعایت کند. اصول رفتار حرفه ای حاکم بر مسؤلیت های حرفه ای حسابرس در قرار داد های تنظیم اطلاعات مالی به شرح زیر است:
_ درستکاری
_ بی طرفی
_ صلاحیت و مراقبت حرفهای
_ راز داری
_ رفتار حرفه ای
_اصول و ظوابط حرفه ای مربوط
اگرچه رعایت اصل استقلال برای انعقاد قراردادهای تنظیم اطلاعات مالی، ضروری نیست، اما در مواردی که حسابرس استقلال ندارد، این موضوع باید در گزارش وی انعکاس یابد.

 

گزارش گری در موارد تنظیم اطلاعات مالی


گزارش تنظیم اطلاعات مالی باید موارد زیر را در بر گیرد:
_ عنوان
_ مخاطب گزارش
_ تصریح این که کار، طبق استاندارد " تنظیم اطلاعات مالی" انجام شده است.
_ در مواردی که حسابرس استقلال ندارد، تصریح عدم استقلال حسابرس نسبت به واحد اقتصادی.
_ مشخص کردن عناوین اطلاعات مالی تنظیم شده و تصریح این موضوع که این اطلاعات براساس آنچه مدیریت واحد اقتصادی ارائه کرده تنظیم شده است.

نتیجه گیری:


به طور کلی هدف از تنظیم اطلاعات مالی ، به کار گیری دانش و تخصص حسابرسان در زمینه حسابداری برای گردآوردی، ظبقه بندی و تلخیص اطلاعات مزبوراست.